Informacja o naborze do klas 1 w roku szkolnym 2021/2022

Opublikowano: 15 luty 2021

Zgodnie z Zarządzeniem nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice informuję, że obowiązkiem szkolnym  w roku szkolnym 2021/2022 objęte są:

- dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,

- dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas I na rok szkolny 2021/2022:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 marca do 12 marca 2021 r.

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 31 marca 2021 r.

3

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego  kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 9 kwietnia 2021 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 2 czerwca 2021 r.

Procedura odwoławcza

 

5

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list uczniów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

6

W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia.

7

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

Obwód szkoły obejmuje ulice:

Daszyńskiego, Długosza, Galla Anonima, Kopernika, Orkana, Piłsudskiego od nr 21 z wyłączeniem nr 22, Mostowa, Krótka, Zdrojowa, Modrzewiowa, Spacerowa, Kwiatowa, Szkolna, Parkowa, Zacisze, Zielona, Wczasowa, Zamkowa, Łąkowa, Bukowa, Spokojna, Lipowa, Źródlana, Malinowa, Sosnowa, Leśna, Górna, Jodłowa, Stroma, Chełm.

 

 Dokumentacja:


W sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty: 

wniosek o przyjęcie do szkoły lub gdy dziecko z poza obwodu podanie o przyjęcie do szkoły,  potwierdzenie woli, oświadczenie dotyczące lekcji religii, oświadczenie o ochronie danych osobowych.  

 

 

NA GÓRĘ